Quan Trắc Địa Kỹ Thuật

04/05/2019 Lĩnh vực hoạt động

Công tác quan trắc địa kỹ thuật trong xử lý nền đất yếu sử dụng phương pháp bơm hút chân không, quan trắc chuyển vị và biến dạng công trình.

Quan trắc chuyển vị và biến dạng công trình